b2b@lampex.com.pl  570003605
  Rejestracja     Logowanie

Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY B2B LAMPEX

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania z Platformy B2B oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin nie ma zastosowania w stosunkach z konsumentami.

2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Platformy B2B oznacza akceptację Regulaminu.

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Platformy B2B pod adresem (https://sklep.lampex.com.pl/lampex-files/Regulamin_Platformy_B2B_Lampex.pdf)

4. Obowiązuje wyłącznie Regulamin. W stosunkach prawnych ze Sprzedawcą nie mają zastosowania ogólne warunki umów (sprzedaży, dostaw lub podobne) ani regulaminy stosowane przez Klientów.

5. Podstawowe definicje:

1) Regulamin: Regulamin Platformy B2B „LAMPEX”
2)  Platforma lub Platforma B2B: Platforma sprzedaży internetowej B2B, prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://www.b2b.lampex.com.pl;

3) Sprzedawca: ANDRZEJ ZAWISŁA, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU "LAMPEX " IMPORT-EKSPORT ANDRZEJ ZAWISŁA, Rogozińska 78, 64-840 Budzyń, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Infomacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7661301989, REGON 570312347;

4) Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Platformy B2B.

5) Towar lub Produkt – towary sprzedawane na Platformie B2B znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;
6)  Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia na Platformie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;
7)  Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;
8)  Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia.

 

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 

1. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną – Platforma B2B.

1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

2. Warunkiem technicznym korzystania z Platformy B2B jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.

3. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

4. Korzystanie z Platformy B2B może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hackerskie.

 

ROZDZIAŁ 3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „LAMPEX” Import-Eksport Andrzej Zawisła z siedzibą w Budzyniu, przy ul. Rogozińskiej 78, 64-840 Budzyń, NIP: 7661301989, REGON: 570312347 jest Administratorem danych osobowych Klientów i przetwarza dane osobowe uzyskane za pośrednictwem strony internetowej https://b2b.lampex.com.pl/, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „Rozporządzeniem RODO”, jak również zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych realizowanej przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce Prywatności na stronie https://b2b.lampex.com.pl/.

3. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią wskazanych powyżej dokumentów.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 4. SPRZEDAŻ

 

§ 1. Towary

 

1. Wszystkie Produkty oferowane na Platformie B2B są nowe i nie mają wad.

2. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Platformy B2B.

3. Na Towary może być udzielona gwarancja lub usługi posprzedażowe.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian obejmujących formę, kolor i/lub inne cechy Towaru.

 

§ 2. Zamówienia i ich realizacja

 

1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego na Platformie B2B.

2. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.

3. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenie w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych oraz polityki prywatności i plików cookies.

4. Zamówienia na Platformie B2B można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane
w soboty, niedziele i święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.

5. Składając zamówienie Klient deklaruje w sposób dla niego wiążący wolę nabycia Towaru. Ewentualne dodatkowe porozumienia powinny zostać zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po otrzymaniu potwierdzenia Zamówienia.

7. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do [5] dni roboczych.

8. Sprzedawca ma prawo odmowy zawarcia umowy lub realizacji Zamówienia bez podawania przyczyn.

§ 3. Płatności

 

1. Wszystkie ceny Towarów podawane na Platformie są cenami netto oraz brutto w złotych polskich (ceny brutto zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.

1. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru.  Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.

2. Klient może wybrać formę płatności:

1) zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;

2) zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.

3. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi wraz z Towarem.

 

§ 4. Dostawa

1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.

2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem innego operatora pocztowego według wyboru Klienta. Wysyłka realizowana za pośrednictwem operatora pocztowego powinna zostać dostarczana w ciągu 1-3 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru, natomiast za pośrednictwem firmy kurierskiej - w ciągu 2 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru.

3. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

 

ROZDZIAŁ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 

1. Z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.

1. Rękojmia za wady fizyczne i prawne Towarów jest wyłączona.

 

ROZDZIAŁ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1.Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2014.121ze zm.).

 

ROZDZIAŁ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą
w chwili złożenia Zamówienia.

3. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między stronami będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy.